مهندس مجید صاحب الزمانی ، کارشناس ارشد معماری در گفتگو با روزنامه بشارت یزد تشریح کرد :