مهندس در معنای لغوی ، به کسی گفته می شود که علم هندسه را خوب بداند.
اما در کل ، مهندس “Engineer” در اکثر کتابهای مرجع جهان به کسی که راه حل مشکل”Problem Solving ” را خوب بداند گفته شده است.

«مهندس کسی است که برای هر مشکلی بهترین راه حل را پیدا میکند.»

این ممکن است شامل جنبه‌های کیفی، کمی ، فیزیکی ، اقتصادی و غیره باشد.

ویژگی یک مهندس :

۱. تحقیق (Research) علمی ، فنی و صنعتی به منظور کشف را‌ه‌حل‌های تازه و سودمند.

۲. توسعه (Development) فنی به منظور اعمال دستاوردهای تحقیقات موجود برای غلبه بر یک مشکل یا بهبود کمی و کیفی سیستم و ابزار.

۳. طراحی (Design) یک یا چند ساختار ، سیستم یا ابزار با بهره‌گیری از مدل‌های مهندسی ، روش‌ها ، نیازهای کنونی و شرایط خاص.

۴. ساخت (Construction) که بر اساس آن مهندس وظیفه دارد. ضمن آماده‌سازی فضا و محیط تولید ، رویه ساخت، کیفیت محصول یا احداث بنا-سازه ، هزینه تمام شده و نحوه سازماندهی منابع و تجهیزات را مشخص کند.

۵. تولید (Production) محصول یا سیستم که شامل ” برنامه ریزی و زمان ‌بندی کار ” (Planning) ، انتخاب و مشخص کردن ترتیب فرآیندها ، ابزارها ، مواد اولیه ، چیدمان (layout) ، عناصر و اجزای سیستم نهایی (Components) ، آزمایش ، بازرسی و عیب‌یابی محصول است.

۶. به کار اندازی و بهره برداری (Operation) یک سیستم یا محصول که ممکن است توسط کسان دیگری تولید شده باشد. این مهارت شامل آشنایی با کنترل‌های مکانیکی ، الکترونیکی یا نرم‌افزاری ابزار و سیستم ، تامین نیرو و انرژی لازم برای به کار افتادن آن حمل و نقل ، ارتباطات و جنبه‌های اقتصادی است.

۷. مدیریت (Management) ابزارها و سیستم‌ها به خاط تحلیل وضعیت گذشته و حال پروژه های اجرایی ، تجهیزات و دستگا‌ه‌ها ، پیش‌بینی وضعیت آینده آن‌ها و سازماندهی منابع مالی ، انسانی و اطلاعاتی موجود برای کسب نتایج بهتر در آینده.

اما سرآمد تمامی موارد ٧ گانه فوق باید اخلاق مهندسی ، وجدان بیدار ، پایبندی به موازین ، آیین نامه و استانداردها ، رعایت اصول در روابط متقابل ، و همچنین روحیه همکاری و کار جمعی را اضافه نمود…

“۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و ‌ روز مهندس گرامی باد”