تکنولوژی خانه های از پیش ساخته روز به روز در حال پیشرفت است.